Beleidsplan

Doelstelling

Stichting Vlierden Helpt heeft als doel het ondersteunen van minderbedeelden in de samenleving teneinde hen perspectief te bieden en een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun bestaan, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting beoogt het algemeen nut, en heeft geen winstoogmerk.

Op dit moment richt Stichting Vlierden Helpt zich uitsluitend op het ondersteunen van het Rangala Babyhome (weeshuis) in Rangala, Kenia.
We ambiëren het Rangala weeshuis op structurele basis financieel te ondersteunen zodat aan basisbehoeften van het weeshuis voldaan kan worden. De donaties die Stichting Vlierden Helpt aan Rangala doet worden primair besteed aan medicijnen, voedingsmiddelen en de voor continuïteit van het weeshuis noodzakelijke verzekeringen.

Genereren van inkomsten

Stichting Vlierden Helpt werft fondsen door diverse inzamelingsacties. Jaarlijks terugkerende acties zijn het 3-koningen zingen door kinderen van de basisschool, een sponsorloop en een Culinair evenement. Daarnaast kent de stichting diverse donateurs en worden er geregeld opbrengsten van collectes in de Willibrordusparochie ter beschikking gesteld aan de stichting.

Vermogensbeheer

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester middels een bedrijfs- en een spaarrekening. Afgezien van noodzakelijke beheerskosten wordt het vermogen uitsluitend aangewend om minderbedeelden te ondersteunen, primair door donaties aan het Rangala weeshuis.

Bestuur

Voorzitter: Karin Noten-Bronstein

Penningmeester: Hans van Huisseling

Secretaris: Linda Vullings-Van Otterdijk

 

Financiële verantwoording

Ambitie is om Rangala jaarlijks met een bedrag van minimaal 4.000-5.000 Euro te ondersteunen. Om continuïteit te garanderen is het beleid om de eigen vermogenspositie op enig moment te handhaven boven de 4.000 Euro, zodat te allen tijde er minimaal voor nog een jaar financiële ondersteuning mogelijk blijft.

Op de balans van Stichting Vlierden Helpt staat uitsluitend eigen vermogen – dat beheerd wordt via een bedrijfs- en een spaarrekening. Om financiële rapportage te vereenvoudigen wordt er zorg gedragen dat er rond de jaarwisseling noch van crediteuren noch van debiteuren sprake is.

Overzicht van vermogen, baten en lasten in de boekjaren 2017-2022:

  2017 2018 2019 2020 2021 2022
Eigen vermogen 1 januari 6138,47 6115,93 9397,18 10180,03 7262,56 7896,30
Inkomsten 4133,49 8426,96 5956,52 2256,20 5837,65 7263,47
Uitgaven (beheerskosten) -156,03 -145,71 -173,67 -173,67 -203,91 -219,67
Donaties Rang’ala -4000 -5000 -5000 -5000 -5000 -6000
Eigen vermogen 31 december 6115,93 9397,18 10180,03 7262,56

7896,30

8940,10

Beheerskosten omvatten kosten voor het voeren van bankrekeningen. Bestuurders zijn onbezoldigd: zij zetten zich in op vrijwillige basis en ontvangen op geen enkele wijze een vergoeding.

 

In 2022 hebben we inkomsten gegenereerd d.m.v. vaste donaties. De basisschool de Wegwijzer in Vlierden, zij hebben een sponsorloop gehouden en daarmee een mooie opbrengst van €1750.75. Daarnaast het het Huub van Doorne college met hun sponsorloop ook een mooi bedrag van € 1520,- opgehaald. Tevens heeft de kringloopwinkel in Vlierden een eenmalige donatie gedaan van €400,-. 

In 2021 zijn vanwege de maatregelen rondom COVID-19 de stamppottenmaaltijd en het Hub Summer Festival niet doorgegaan. De basisschool heeft een challenge gehouden, deze actie is heel goed verlopen en daarmee hadden we een opbrengst van € 1109,34. Gelukkig hebben we de overboekingen aan het het weeshuis gelijk kunnen gehouden aan voorgaande jaren. Onze buffer liet dit ruimschoots toe.

In 2015 zijn de inkomsten positief beïnvloed door twee eenmalige donaties (totaal Euro 3337). In 2016 zijn de inkomsten relatief wat lager omdat het solidariteitsdiner (verwachte opbrengst ruim 2000 Euro) verschoven is naar 26 januari 2017. In 2017 is het drie koningen zingen door hevige ijzel niet door kunnen gaan.