Beleidsplan

Doelstelling

Stichting Vlierden Helpt heeft als doel het ondersteunen van minderbedeelden in de samenleving teneinde hen perspectief te bieden en een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun bestaan, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting beoogt het algemeen nut, en heeft geen winstoogmerk.

Op dit moment richt Stichting Vlierden Helpt zich uitsluitend op het ondersteunen van het Rangala Babyhome (weeshuis) in Rangala, Kenia.
We ambiëren het Rangala weeshuis op structurele basis financieel te ondersteunen zodat aan basisbehoeften van het weeshuis voldaan kan worden. De donaties die Stichting Vlierden Helpt aan Rangala doet worden primair besteed aan medicijnen, voedingsmiddelen en de voor continuïteit van het weeshuis noodzakelijke verzekeringen.

Genereren van inkomsten

Stichting Vlierden Helpt werft fondsen door diverse inzamelingsacties. Jaarlijks terugkerende acties zijn het 3-koningen zingen door kinderen van de basisschool, het solidariteitsdiner bij Mark en Ingrid Janssen en een buffetmaaltijd rond halfvasten. Daarnaast kent de stichting diverse donateurs en worden er geregeld opbrengsten van collectes in de Willibrordusparochie ter beschikking gesteld aan de stichting.

Vermogensbeheer

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester middels een bedrijfs- en een spaarrekening. Afgezien van noodzakelijke beheerskosten wordt het vermogen uitsluitend aangewend om minderbedeelden te ondersteunen, primair door donaties aan het Rangala weeshuis.

Bestuur

Voorzitter: Jose van Dijk

Secretaris: Sabine Lammerts

Penningmeester: Hans van Huisseling

Financiële verantwoording

Ambitie is om Rangala jaarlijks met een bedrag van minimaal 3.000-4.000 Euro te ondersteunen. Om continuïteit te garanderen is het beleid om de eigen vermogenspositie op enig moment te handhaven boven de 4.000 Euro, zodat te allen tijde er minimaal voor nog een jaar financiële ondersteuning mogelijk blijft.

Op de balans van Stichting Vlierden Helpt staat uitsluitend eigen vermogen – dat beheerd wordt via een bedrijfs- en een spaarrekening. Om financiële rapportage te vereenvoudigen wordt er zorg gedragen dat er rond de jaarwisseling noch van crediteuren noch van debiteuren sprake is.

Overzicht van vermogen, baten en lasten in de boekjaren 2015-2018:

2015* 2016 2017 2018 2019 2020
Eigen vermogen 1 januari 5252,17 7509,09 6138,47 6115,93 9397,18 10180,03
Inkomsten 6633,73 2756,88 4133,49 8426,96 5956,52 2256,20
Uitgaven (beheerskosten) -376,81 -127,50 -156,03 -145,71 -173,67 -173,67
Donaties Rang’ala -4000 -4000 -4000 -5000 -5000 -5000
Eigen vermogen 31 december 7509,09 6138,47 6115,93 9397,18 10180,03 7262,56

* Boekjaar 2015 loopt van 23 december 2014 (oprichtingsdatum Stichting Vlierden Helpt) t/m 31 december 2015.

Beheerskosten omvatten kosten voor het voeren van bankrekeningen plus (eenmalig, december 2014) de oprichtingskosten van de stichting. Bestuurders zijn onbezoldigd: zij zetten zich in op vrijwillige basis en ontvangen op geen enkele wijze een vergoeding.

In 2015 zijn de inkomsten positief beïnvloed door twee eenmalige donaties (totaal Euro 3337). In 2016 zijn de inkomsten relatief wat lager omdat het solidariteitsdiner (verwachte opbrengst ruim 2000 Euro) verschoven is naar 26 januari 2017. In 2017 is het drie koningen zingen door hevige ijzel niet door kunnen gaan.

In 2020 zijn vanwege de maatregelen rondom COVID-19 de stamppottenmaaltijd, de sponsorloop van basisschool De Wegwijzer en het Hub Summer Festival niet doorgegaan. Hoewel de inkomsten hierdoor fors minder waren, hebben we de overboekingen aan het het weeshuis gelijk gehouden aan voorgaande jaren. Onze buffer liet dit ruimschoots toe.